Werkwijze

Bij de taxatie komen onder meer de volgende aspecten aan de orde.

 • de bouwkundige situatie (fundering,vloeren, muren, kap)
 • kozijnen en ramen
 • het schilderwerk
 • het houtwerk
 • de elektrische installatie
 • het sanitair
 • de cv- installatie
 • de keukeninrichting
 • het leidingwerk
 • asbesthoudend materiaal
 • isolatievoorzieningen
 • de toegepaste materialen
 • kwaliteit en luxeniveau van het pand
 • indeling en grootte van het pand en perceel

Dit onderzoek vervangt geen bouwkundig onderzoek. Er wordt alleen gekeken naar de staat van onderhoud. Als de taxateur iets afwijkends ontdekt, waarvan hij de consequentie niet kan overzien, zal hij adviseren de woning bouwkundig te laten keuren.

Verkenning van de directe omgeving
Voor of na de opname van de woning beoordeelt de taxateur de ligging, de stand van de woning, en de aanwezigheid van voorzieningen zoals winkels, scholen e.d. Ook wordt gekeken naar de te koop staande woningen en naar de woningen die in de afgelopen periode zijn verkocht.

Gemeentelijke- en kadastrale informatie
Bij de betreffende gemeente wordt informatie ingewonnen over o.a. de bodemgesteldheid, zoals eventueel aanwezige bodemverontreiniging. Ook worden de publiek- en privaatrechtelijke bepalingen gecontroleerd – o.a. bestemmingsplan, erfpachtsituatie, kettingbedingen e.d. De kadastrale informatie met betrekking tot eigendomsverhouding, oppervlakte, eventuele voorkeursrechten etc. wordt minutieus bestudeerd.

Opstellen van het taxatierapport
Nadat de taxateur bovenstaande informatie heeft verzameld wordt deze grondig bestudeerd en waar nodig uitgediept. Uiteindelijk kan het taxatierapport worden opgemaakt. Het rapport wordt gecompleteerd met foto’s en diverse bijlagen zoals eigendomsbewijs, kadastraal bericht, kadastrale kaart e.d.

Ondertekening van het rapport
Het rapport wordt ondertekend door de taxateur en in duplo opgemaakt waarna de opdrachtgever er over kan beschikken.

Snelheid
Na de afspraak wordt binnen enkele werkdagen het taxatierapport verstuurd. Indien een taxatie op kortere termijn benodigd is kan dit in overleg met de taxateur worden gerealiseerd.

Heeft u supersnel een taxatierapport nodig? Via onze spoed procedure ontvangt u zo snel mogelijk het taxatierapport, namelijk binnen 24 uur na de taxatie opname. Wij kunnen dus razendsnel een taxatie voor u uitvoeren!

Alle spoedtaxaties worden met de grootst mogelijke voorrang behandeld. In bepaalde gevallen kan de taxateur ook in het weekend langskomen. Wel is dit uiteraard afhankelijk van uw eigen agenda.

Wij zorgen ervoor dat u binnen 24 uur na de taxatie van de woning het taxatierapport ontvangt.

Voor een spoedopdracht is een opslag van € 95,- (inclusiefBTW) van toepassing.